Aanbestedingsrecht

Aanbestedingsrecht

Croon advocaten is thuis in alle facetten van het Europese en nationale aanbestedingsrecht. Naast een uitgebreide advies- en procespraktijk is Croon advocaten in het bijzonder actief in het opzetten en begeleiden van aanbestedingsprocedures.

 

Advisering

Croon advocaten adviseert over vragen van uiteenlopende aard. Denk bijvoorbeeld aan voorvragen van aanbestedende diensten als:
Moet een opdracht (Europees) worden aanbesteed?

  • Wanneer is sprake van een aanbestedingsplicht?
  • Welke aanbestedingsprocedure is het meest geschikt voor het op de markt zetten van de opdracht?
  • Hoe lang van tevoren moet de aanbesteding worden opgezet; welke termijnen gelden er?
  • Is sprake van een uitzondering zodat specifieke termijnen of bepalingen niet van toepassing zijn?
  • Welke gegevens dienen aan inschrijvers voorafgaand aan de aanbesteding te worden verstrekt?

Ook tijdens de aanbestedingsprocedure kunnen bij zowel aanbestedende diensten als inschrijvers vragen rijzen als:

  • Voldoet een inschrijving aan de gestelde minimumeisen?
  • Is voldaan aan de geschiktheidseisen?
  • In welk geval mag een aanbieding worden aangevuld?
  • Mag inzage worden verschaft in aanbiedingen van andere inschrijvers?

Het spreekt voor zich dat iedere aanbesteding anders is. In sommige gevallen volstaat een min of meer gestandaardiseerde aanpak. In andere gevallen is maatwerk nodig. Wij denken in alle gevallen graag mee.

 

Opzetten en begeleiden aanbestedingsprocedures

Croon advocaten verzorgt de juridische begeleiding van aanbestedingsprocedures voor werken, leveringen, diensten en openbaar vervoerconcessies. Wij adviseren onder meer over het type te hanteren aanbestedingsprocedure en de te hanteren selectie- en gunningscriteria en stelt aanbestedingsleidraden op.

De advocaten van Croon hebben ruime ervaring met het opzetten en de begeleiding van aanbestedingsprocedures waarbij gebruik wordt gemaakt van de concurrentiegerichte dialoog. Zo waren de advocaten van Croon onder meer betrokken bij de aanbestedingsprocedures voor Tweede Coentunnel, Belastingkantoor Doetinchem, Ondergrondse CO2-opslag, A15 Maasvlakte-Vaanplein, en het Detentiecentrum Rotterdam.

 

Aanbestedingsgeschillen

Croon advocaten staat partijen bij in geschillen – veelal kort gedingen – die ontstaan naar aanleiding van aanbestedingsprocedures. Hierbij komen onder meer vragen aan de orde als de mate waarin een afwijzing is of dient te worden gemotiveerd, de geoorloofdheid en beoordeling van de gehanteerde gunningscriteria en de geldigheid van inschrijvingen.

 

Gebiedsontwikkeling

Croon advocaten adviseert over mogelijke (PPS) samenwerkingsvormen, stelt ontwikkelingsovereenkomsten op en begeleidt waar nodig de aanbesteding van overeenkomsten voor gebiedsontwikkeling.

De Haagsche Zwaan | 18e verdieping | Schenkkade 50
2595 AR DEN HAAG
T: 070-3045920 | F: 070-3045929 | E: info@croonadvocaten.nl