De verNieuwde Regeling (DNR 2022)

Onlangs hebben de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA), Koninklijke NLIngenieurs, brancheorganisatie MKB INFRA, de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi) en Stichting Bureau Inkoop & Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) een vernieuwde versie van De Nieuwe Regeling (DNR) ter consultatie voorgelegd. Met DNR 2022 beogen de auteurs te voorzien in evenwichtige, heldere algemene voorwaarden met een paritair karakter voor opdrachten aan adviseurs. Dat zou betekenen dat niet zonder meer mag worden afgeweken van de bepalingen van de DNR 2022.

Een aantal van de voorgestelde wijzigingen springt in het oog:

  • DNR 2022 toegespitst op de professionele markt: Anders dan onder DNR 2011 het geval is, zijn in DNR 2022 geen bepalingen voor consumenten opgenomen.
  • Verduidelijking van de toepasselijkheid: In DNR 2022 wordt een bepaling toegevoegd over de toepasselijkheid daarvan (artikel 2 DNR 2022). Uit dit artikel volgt dat de werking van DNR 2022 zich zal uitstrekken over zowel de offerteaanvraag als de opdracht zelf. De elementen die in de opdrachtspecificatie moeten worden meegenomen worden uitgebreid (vgl. artikel 2 en 4 DNR 2011 en artikel 3 en bijlage 1 DNR 2022).
  • Algemene verplichtingen adviseur: De algemene verplichtingen van de adviseurs worden aangescherpt en uitgebreid om de zekerheidswens van opdrachtgevers te borgen ten aanzien van de planning, budget, dekking onder verzekering en bescherming tegen derdenclaims.
  • Aansprakelijkheidsregime: Het aansprakelijkheidsregime gaat in DNR 2022 op de schop (vgl. artikel 15 DNR 2011 en artikel 14 DNR 2022).
  • Opzegging: Opzeggen zonder opgave van redenen is niet meer mogelijk onder de DNR 2022 (vgl. artikel 24 DNR 2011 en artikel 19 DNR 2022).
  • IE-rechten: De bepalingen omtrent de IE-rechten op het advies van de adviseur worden aangepast. Zo verkrijgt opdrachtgever in lijn met paragraaf 3.9.1.2 van de Gids Proportionaliteit een gebruiksrecht op het advies. Ook krijgt hij het recht om verder te gaan met het advies indien hij de opdracht tussentijds beÃĢindigt, mits aan de betalingsverplichting is voldaan. Toestemming van de adviseur is niet langer vereist (vgl. artikel 34-44 DNR 2011 en artikel 32 DNR 2022).

Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten van de consultatieronde en de aanpassingen die naar aanleiding daarvan nog zullen worden doorgevoerd in DNR 2022. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten!

Link naar concept DNR 2022

Meer weten? Neem contact op met Giulia van den Beuken.