Effectieve rechtsbescherming: tot welke prijs?

Over het wankele evenwicht tussen rechtsbescherming en rechtszekerheid

Sinds 9 december 2019 vertonen de reclameborden op treinstations een troosteloze aanblik. Alle advertenties zijn uit de bebording gehaald. Als we recente persberichten mogen geloven, blijft dit ook nog een tijdje zo.

De situatie is het gevolg van een bodemgeschil over twee door NS Stations B.V. (‘NS Stations’) aan Exterion Media B.V. (‘Exterion’) en aan Ngage Media B.V. (‘Ngage’) in 2011 respectievelijk 2015 verleende dienstenconcessies voor het exploiteren van reclameobjecten op circa driehon­ derd van haar stations binnen heel Nederland. JCDecaux Nederland B.V. (‘JCDecaux’) –  concurrent  van  Exterion en Ngage – meende dat zij een faire kans moest krijgen om mee te dingen naar deze concessies. Omdat zij die kans niet kreeg, vorderde zij in 2016 in rechte schadevergoeding en een verbod jegens NS Stations verdere uitvoering te geven aan de twee concessieovereenkomsten.

Waar de rechtbank de vorderingen van JCDecaux afwees, vernietigt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dit vonnis en wijst de vorderingen van JCDecaux toe.

Het arrest van het gerechtshof is om verschillende redenen interessant. In de eerste plaats diende het gerechtshof zich uit te laten over de vraag of NS Stations een aanbeste­ dende dienst is in de zin van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (‘Bao’) en de Aanbestedingswet 2012 (‘AanbW’), hetgeen door NS Stations werd betwist. Net als de rechtbank luidt het oordeel van het gerechtshof bevestigend. Vervolgens diende het gerechtshof te oorde­ len over de vraag of de beide overeenkomsten, waarvan tussen partijen in confesso is dat deze als dienstenconces­ sies zijn aan te merken, een zodanig du id elijk grensover­ schrijdend belang vertonen dat NS Stations gehouden was een passende mate van openbaarheid te geven aan de gunning ervan. Daarin wijken de oordelen van de recht­ bank en het gerechtshof af.

 

 

Lees verder: “Effectieve rechtsbescherming: tot welke prijs? Over het wankele evenwicht tussen rechtsbescherming en rechtszekerheid” (Tijdschrift Aanbestedingsrecht en staatssteun nr. 3 d.d. 3 juni 2020, p. 5 – 12)