Skip to content

(On)mogelijkheden na uitspraak in kort geding

Aanbestedende diensten hebben de mogelijkheid over te gaan tot het sluiten van een overeenkomst met de winnende inschrijver, wanneer de voorzieningenrechter in kort geding in hun voordeel heeft beslist. Vaak maken aanbestedende diensten van deze mogelijkheid gebruik. Vanaf het moment dat de overeenkomst is gesloten, zijn de mogelijkheden van de verliezende inschrijvers (en andere belanghebbenden) beperkt.

Uit vaste jurisprudentie volgt dat een overeenkomst nadat deze is gesloten alleen nog kan worden aangetast indien: (1) de overeenkomst op grond van art. 4.15 lid 1 Aw 2012 vernietigbaar is, (2) sprake is van een wilsgebrek, dan wel (3) sprake is van nietigheid of vernietigbaarheid ex art. 3.40 BW. Op art. 4.15 lid 1 sub b Aw 2012 kan geen beroep meer worden gedaan, wanneer de voorzieningenrechter in kort geding uitspraak heeft gedaan. Een en ander brengt mee dat het niet eenvoudig is een overeenkomst aan te tasten na een voor de aanbestedende dienst positief vonnis. Een recent arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch onderstreept dat.

Lees verder: JAAN 201988, Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 12-03-2019, ECLINLGHSHE2019974, 200.213.270_01 (annotatie)

 

 

Scroll To Top