Geen selectie, geen overheidsopdracht

In het arrest ASADE van 14 juli 2022 (zaak C-436/20) heeft het Europese Hof van Justitie nogmaals – alleen nu op grond van Richtlijn 2014/24/EU – bevestigd dat de aanbestedingsregels niet van toepassing zijn op (open house) procedures, waarbij iedere aanbieder die aan de gestelde minimumeisen en/of geschiktheidseisen voldoet een contract krijgt en er géén selectie wordt gemaakt op basis van selectie- en/of gunningscriteria:
 
“68. In de vierde plaats vallen, zoals in overweging 4 en overweging 114, laatste alinea, van richtlijn 2014/24 wordt bevestigd, de procedures waarmee de aanbestedende dienst ervan afziet de ontvankelijke inschrijvingen te vergelijken en te rangschikken en een of meer ondernemers aan te wijzen waaraan de exclusiviteit van de opdracht wordt verleend, buiten de werkingssfeer van deze richtlijn (…).”
 
Een en ander in lijn met de arresten Falk Pharma (zaak C-410/14, punten 37-42) en Tirkkonen (zaak C‑9/17, punten 29-35), die onder Richtlijn 2004/18/EG zijn gewezen. 

Meer weten over open house-procedures? Neem contact op met Giulia van den Beuken of Sanne Groenwold.