Signalering sociaal domein – Hof Den Haag stelt zorgaanbieders in het gelijk in H10-zaak over tarieven jeugdhulp

Vorig jaar is een groot aantal jeugdhulpaanbieders succesvol in kort geding opgekomen tegen de gehanteerde tarieven voor jeugdhulp in de aanmeldingsprocedure van tien gemeenten in de regio Haaglanden (de H10-gemeenten). Volgens de jeugdhulpaanbieders waren de gehanteerde tarieven te laag en niet kostendekkend.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag stelde de jeugdhulpaanbieders bij vonnis van 22 oktober 2019 in het gelijk en oordeelde dat de H10-gemeenten onvoldoende aannemelijk hadden weten te maken dat zij op proportionele wijze reële tarieven hadden vastgesteld die kostendekkend waren en voldeden aan de eisen van de Jeugdwet. De H10-gemeenten kregen de opdracht mee opnieuw naar de tarieven te kijken en deze in overeenstemming te brengen met de Jeugdwet, zodat de tarieven alsnog kostendekkend en reëel zouden worden.

De H10-gemeenten konden zich met deze uitkomst niet verenigen en stelden eind vorig jaar hoger beroep in. Helaas voor hen zonder succes: het Hof Den Haag heeft het vonnis van de voorzieningenrechter deze week (7 juli 2020) bekrachtigd. Het arrest van het Hof is hier te lezen. Eén van de belangrijkste boodschappen voor gemeenten is dat zij organisatie-specifieke aspecten en regionale omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de kostprijs van jeugdhulp, bij de vaststelling van tarieven moeten meewegen.

Een uitgebreidere analyse van dit interessante arrest volgt in een artikel op de website van Zorg&Sociaalweb.