Signalering sociaal domein – Wetsvoorstel resultaatgericht beschikken

Het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake het beschikken op resultaat en het vereenvoudigen van de geschilbeslechting’ (hierna: het wetsvoorstel) is op 15 januari 2020 in consultatie gebracht. Op 11 maart 2020 heeft de Nationale Ombudsman positief over het wetsvoorstel geadviseerd. Het advies van de Raad van State wordt op dit moment verwacht. Als het wetsvoorstel wordt doorgevoerd kan dat gevolgen hebben voor de inrichting van contracten met zorgaanbieders. Door middel van deze signalering brengen wij u kort op de hoogte van deze gevolgen.

Het doel van het wetsvoorstel is tweeledig. Ten eerste wordt resultaatgericht beschikken weer mogelijk. Ten tweede wordt de afwikkeling van geschillen over de uitvoering van een maatwerkvoorziening vereenvoudigd.

Indien gemeenten in de toekomst (weer) gebruik willen gaan maken van resultaatgericht beschikken, zal moeten worden bezien hoe daaraan het beste invulling kan worden gegeven in de contracten met zorgaanbieders. Daarbij zullen het bekostigingsmodel, reële tarieven en de kwaliteitsborging en -handhaving belangrijke aandachtspunten zijn. Voorkomen moet immers worden dat zorgaanbieders cliënten met een complexe zorgvraag gaan mijden vanwege niet toereikende tarieven of dat een ongewenste prikkel ontstaat tot oplopende volumes. Dat laatste zou kunnen leiden tot een vermindering van de kwaliteit van de zorg. Gedacht kan worden aan contractuele afspraken die zorgaanbieders stimuleren om de kwaliteit van de zorg te maximaliseren, door bijvoorbeeld bonussen of boetes te koppelen aan de resultaten van tevredenheidsonderzoeken onder cliënten. Over reële tarieven in de zorg kunt u meer lezen in ons artikel ‘Inkopen in de zorg: een zoektocht naar reële tarieven’.

Door de wijziging in het stelsel van rechtsbescherming zullen cliënten eenvoudiger kunnen procederen tegen beslissingen en handelingen van zorgaanbieders, zonder dat zij afhankelijk zijn van een (bestuursrechtelijk) besluit. Of deze wijziging in de praktijk daadwerkelijk zal leiden tot meer rechtsbescherming en -zekerheid moet nog blijken. Ook zal duidelijk worden in hoeverre de nieuwe klachtenregeling gaat zorgen voor een toename in geschillen en daarmee voor meer administratieve lasten voor zowel zorgaanbieders als gemeenten.

Wij blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen met betrekking tot het wetsvoorstel en denken graag met u mee over de wijze waarop inkooptrajecten en contracten met zorgaanbieders kunnen worden ingericht. Voor vragen omtrent inkopen en aanbesteden in het sociaal domein kunt u terecht bij Giulia van den Beuken en Ria Fahner.