Privacybeleid

Privacybeleid

Croon advocaten N.V. (hierna te noemen “Croon advocaten” of “wij”)  respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de “AVG”). In dit Privacybeleid lichten wij toe:

 1. welke persoonsgegevens Croon advocaten verzamelt en op welke wijze;
 2. voor welke doeleinden en om welke redenen Croon advocaten uw persoonsgegevens verwerkt;
 3. hoe lang Croon advocaten uw persoonsgegevens bewaart;
 4. met wie Croon advocaten uw persoonsgegevens deelt;
 5. hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
 6. over welke rechten u als betrokkene beschikt;
 7. op welke wijze Croon advocaten gebruik maakt van cookies;
 8. hoe u contact met kunt opnemen met Croon advocaten.

 

Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres;
 • gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van events of bijeenkomsten, zoals vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet;
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

 

Wij kunnen deze persoonsgegevens verkrijgen doordat u deze aan ons heeft verstrekt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website, door ons uw visitekaartje te geven, of door het solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals een andere advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

 

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Croon advocaten kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om onze juridische diensten te verlenen;
 • om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor events en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;
 • voor het behandelen van uw sollicitatie of inschrijving voor een recruitment dienst en/of event;
 • voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

 

Croon advocaten verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang;
 • toestemming.

 

Bewaartermijn

Croon advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacybeleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

 

Delen met anderen

Voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden kan Croon advocaten delen met derden, waaronder, maar niet uitsluitend:

 • derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, andere advocaten, gerechten, en overheidsinstellingen;
 • derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • externe leveranciers/dienstverleners in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit privacybeleid omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, dienstverleners van communicatiediensten dan wel andere ondersteunende diensten die wij uitbesteden.

 

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit privacybeleid vermelde grondslagen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Croon advocaten is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Croon advocaten, sluit Croon advocaten met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

 

Beveiliging

Croon advocaten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of bij aanwijzingen van misbruik, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via info@croonadvocaten.nl.

 

Uw rechten

U beschikt als betrokkene over een aantal rechten:

 • het recht op inzage. Dit houdt in dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken, vanwege bijvoorbeeld ons professioneel verschoningsrecht;
 • het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierbij wijzen wij er nogmaals op dat zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
 • het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • het recht om de gegeven toestemming in te trekken. In dit verband wijzen wij er op dat zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Cookies

Croon advocaten behoudt zich het recht voor gebruik te maken van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

De website van Croon advocaten maakt geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies. De volgende functionele en analytische cookies kunnen via de website zonder uw voorafgaande toestemming worden geplaatst:

 

 Soort cookie Doel 
 Asp.net_sessionid  functionele cookie
 Sxa_site  functionele cookie
 Sc_analytische cookie_global_cookie (Sitecore)  analytische cookie
 ga (Google Analytics)  analytische cookie
 _gid (Google Analytics)  analytische cookie
 _gat (Google Analytics)  analytische cookie

 

Meer informatie over cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Croon advocaten behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Daarbij houdt Croon advocaten zich vanzelfsprekend aan de privacyregelgeving. De meest recente versie van het privacybeleid is beschikbaar op de website www.croonadvocaten.nl. In geval van ingrijpende wijzigingen in het privacybeleid wordt u daarover geïnformeerd.

 

Contact

Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via info@croonadvocaten.nl of Croon advocaten N.V., Postbus 95599, 2509 CN Den Haag.